sls logo

Anvisningar för fackgranskare

Samlaren publicerar litteraturvetenskapliga uppsatser om svensk och annan nordisk litteratur, samt teoretiska artiklar med relevans för litteraturvetenskapen. Vid antagning av artiklar tillämpas peer-review-förfarande enligt double-blind-principen, vilket innebär att en artikel, om redaktionen anser att den håller tillräckligt hög kvalitet för att bedömas, i anonymiserat skick skickas till två sakkunniga granskare. Granskarnas identitet hålls likaledes dold för författaren.

Den anlitade granskaren ska inte vara en nära kollega med författaren, eller motsvarande, och den ska inte heller stå i en polemisk relation med författaren.

Huvudsyftet med bedömningen är att se om artikeln lever upp till Samlarens vetenskapliga kvalitetskrav. Granskaren bör vid läsning ta hänsyn till följande frågor:

 1. Är problemställningen klart formulerad? Genomför författaren det den förutsätter sig att göra?
 2. Är forskningen vetenskapligt relevant? Är resultaten nya och intressanta?
 3. Tar den hänsyn till relevant forskning på området?
 4. Bidrar den till forskningen på området?
 5. Är val av material, teori och metod ändamålsenliga?
 6. Är argumentationen stringent och tolkningarna väl motiverade?
 7. Är artikeln i övrigt språkligt välskriven och formellt sett acceptabel?

Utlåtandet ska till slut komma fram till en av följande slutsatser:

 1. Bör accepteras för publicering
 2. Bör accepteras för publicering, med smärre ändringar/rättelser
 3. Bör accepteras för publicering, med större ändringar/rättelser
 4. Bör revideras och skickas in för ny fackgranskning
 5. Avslag

Bedömningen ska motiveras på 1–3 sidor. Alla relevanta kommentarer, stora som små, mottas tacksamt. Granskaren bör behandla manuskriptet med sekretess och får inte citera artikeln eller referera till den innan den ev. publiceras.