sls logo

Om Samlaren

ISSN (online): 2002-3871
ISSN (tryck): 0348-6133

Tidskriften Samlaren är den äldsta litteraturvetenskapliga tidskriften i Sverige, sedan 1880 utgiven av Svenska Litteratursällskapet, med säte i Uppsala. Tidskriften utkommer i form av en årsbok innehållande en uppsatsavdelning och en recensionsavdelning. Den vänder sig i första hand till forskare och lärare inom ämnet litteraturvetenskap.

I uppsatsavdelningen välkomnas kvalificerade bidrag till forskningen om svensk och annan nordisk litteratur. I den omfattande recensionsavdelningen återfinns recensioner av i stort sett samtliga svenska doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap. Dessutom finns en avdelning för recensioner av andra litteraturvetenskapliga verk, utkomna både i Sverige och utomlands.

Samlaren är landets mest omfattande periodiska publikation inom litteraturvetenskap. Den erbjuder en unik möjlighet att ta del av utvecklingen och den teoretiska debatten på området.

Svenska Litteratursällskapets egna tillgångar gör att den oberoende utgivningen av Samlaren är långsiktigt säkrad. Tack vare bidrag från Sven och Dagmar Saléns Stiftelse och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare har äldre årgångar av Samlaren kunnat digitaliseras och göras tillgängliga på webben.

Redaktion

 • Ingeborg Löfgren, Uppsala universitet, uppsatsredaktör
 • Tim Berndtsson, Uppsala universitet, recensionsredaktör

Redaktionskommitté

Samlarens redaktionskommitté består av framstående svenska och internationella litteraturvetenskapliga forskare. Redaktionsrådets medlemmar bistår aktivt redaktörerna i det fortlöpande arbetet, finns tillgängliga som expertresurs och åtar sig granskningsuppdrag.

 • Linda Rugg, UC Berkeley
 • Stefanie von Schnurbein, Humboldt-Universität zu Berlin
 • Åsa Arping, Göteborgs universitet
 • Johnny Kondrup, Københavns universitet
 • Torbjörn Forslid, Lunds universitet
 • Joachim Schiedermair, LMU München
 • Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo
 • Anna Albrektson, Stockholms universitet
 • Thomas Götselius, Stockholms universitet
 • Daniel Sävborg, Tartu Ülikool
 • Maria Jönsson, Umeå universitet
 • Torsten Pettersson, Uppsala universitet
 • Klaus Müller-Wille, Universität Zürich
 • Claes Ahlund, Åbo akademi

Peer Review

Alla forskningsartiklar som bedöms vara relevanta för publicering i tidskriften granskas av minst två oberoende och anonyma akademiska sakkunniga. Samlaren tillämpar double-blind, vilket innebär att både författare och granskare är anonyma för varandra. Beslut om publicering fattas av uppsatsredaktören på grundval av granskarnas utlåtanden.

Open Access och upphovsrätt

Samlaren online är en Open Access Journal, vilket innebär att var och en, under förutsättning att källa och upphovsperson anges, har rätt att utan kostnad läsa, ladda ned, kopiera, skriva ut, länka till och sprida det material som tidskriften innehåller. Inga avgifter tas ut av författare eller läsare.

Samlaren tillämpar en Creative Commons CC-BY 4.0-licens. Författarna bibehåller upphovsrätt på sina artiklar.

Publicerings- och forskningsetik

Samlaren följer de etiska riktlinjer för vetenskaplig publicering som upprättats i samarbete mellan DOAJ, COPE, OASPE och WAME: ”Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing”, samt utgår från de forskningsetiska riktlinjer som presenteras i Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2017). Se vidare Etiska riktlinjer.

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Svenska Litteratursällskapet.

För ändamålet att ge ut tidskriften behandlas personuppgifter i samband med författarkontakter och annat redaktionellt arbete, såsom vid kontakter med granskare i samband med peer review.

De personuppgifter som behandlas är i allmänhet inte att anse som känsliga, utan består mestadels av e-postadresser och andra kontaktuppgifter.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är artikel 6.1 f i EU:s dataskyddsförordning, en intresseavvägning mellan den personuppgiftsansvariges berättigade intressen och den registrerades intressen.

De personuppgifter som rör tidskriftens prenumeranter hanteras direkt av eddy.se AB i enlighet med bolagets dataskyddspolicy.

Vid frågor om hanteringen av personuppgifter, kontakta redaktionen.

Kontakt

info@svelitt.se

Svenska Litteratursällskapet
Litteraturvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet
Box 632, 751 26 Uppsala