sls logo

Etiska riktlinjer

Samlaren arbetar enligt de etiska riktlinjer för vetenskaplig publicering som upprättats i samarbete mellan DOAJ, COPE, OASPE och WAME: ”Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing”.

För tidskriftens arbete innebär detta att följande ansvarsområden låter sig urskiljas:

Redaktörens ansvar

Redaktören tar emot manuskript för publicering och bedömer huruvida dessa ska placeras hos sakkunniga granskare. Härvidlag har hen att agera oväldigt och är förbunden att inte ta hänsyn till några andra hänsyn än uppsatsens vetenskapliga kvalitet. Om jävsförhållande föreligger ska hanteringen överlämnas till annan person (exempelvis recensionsredaktör eller medlem av redaktionskommittén) som har att agera i redaktörs ställe.

Information om insända manuskript ska inte spridas till andra än medlemmar av redaktionskommittén och de anlitade granskarna.

Redaktör, medlemmar av redaktionskommittén eller granskare får inte själva använda information från de insända manuskript de har att granska med annat än att de erhåller författarens skriftliga medgivande.

Granskarnas ansvar

Vidtalade granskare har att ofördröjligen meddela redaktören om de misstänker att det föreligger någon omständighet (såsom jäv) som gör det mindre lämpligt att de fungerar som granskare för ett visst manuskript.

Omdöme ska avges inom med redaktören avtalad tid.

Opublicerade manuskript ska behandlas med diskretion och det åligger granskaren att inte diskutera manuskriptet eller granskningsförfarandet med utomstående.

Granskningen ska genomföras oväldigt och objektivt. Omdömet inklusive eventuella förslag på ändringar ska motiveras med stöd i det insända manuskriptet. Förslag på ändringar ska kommuniceras tydligt. Av omdömet ska tydligt framgå huruvida granskaren rekommenderar att manuskriptet antas för publicering, antas för publicering med ändringar eller refuseras. Se vidare instruktioner för granskare.

Granskaren har särskilt ansvar för att meddela redaktören tydliga likheter mellan det granskade manuskriptet och andra publikationer hen har kännedom om.

Författarnas ansvar

Författaren ansvarar för att forskningen är genomförd i enlighet med god forskningssed.

Författaren ansvarar för att den forskning som presenteras är hens egen och att andras forskningsinsatser som berörs i uppsatsen tydligt anges som sådana genom korrekta citat och hänvisningar.

Om författaren i en annan uppsats presenterat snarlika eller besläktade resultat ska detta tydligt anges. Samlaren publicerar ej tidigare publicerat material.

Författaren ska endast lämna in sitt manuskript för bedömning och granskning i en tidskrift åt gången.

Författaren ansvarar för att forskningen etikprövas om så är påkallat, och bör i annat fall vara beredd att anföra argument för varför etikprövningen inte är behövlig.

I den mån artikeln är samförfattad har författarna att inbördes ange författarordningen. Endast författare som lämnat substantiella bidrag till uppsatsen skall anges som författare. Författarna till samförfattade bidrag förbinder sig att tillse att samtliga författare är överens om att uppsatsen publiceras och att alla ändringar är föremål för gemensamma beslut.

Författaren förbinder sig att meddela redaktören hur forskningen har finansierats vid förfrågan från redaktören.

Skulle författaren vid ett senare tillfälle bli medveten om felaktigheter i sitt publicerade arbete, ska redaktören skyndsamt underrättas om detta. Om redaktören eller medlem av redaktionskommittén får kännedom om betydande felaktigheter i en redan publicerad uppsats, har författaren att ofördröjligen dra tillbaka arbetet eller med skäl bestrida påståendet.

Författaren får inte själv vara redaktör för Samlaren eller Svenska Litteratursällskapets arbetsutskott.

Hantering av insända manus

Artikelmanus som inkommit till redaktionen underkastas en första granskning av redaktören. Om manuset bedöms vara av vetenskapligt intresse och är relevant för Samlarens inriktning skickas det ut för bedömning av minst två oberoende sakkunniga granskare. Både granskare och artikelförfattare är anonyma för varandra. Inom av redaktören utsatt tid inkommer granskarna med utlåtande om texten samt rekommendation gällande publicering i enlighet med anvisningar för granskare. På grundval av de inkomna utlåtandena fattar redaktören beslut om eventuell publicering av texten, vilket meddelas författaren jämte de anonymiserade utlåtandena.

Anonymiteten mellan författare och granskare kan hävas av redaktören efter att beslut om publicering fattats samt under förutsättning att detta medges av båda parter.

Granskarnas utlåtanden får delges andra än författaren under förutsättning att detta medges av både artikelförfattare och granskare.