sls logo

Anvisningar för recensenter

Recensioner skrivs på uppdrag av Samlarens recensionsredaktör. Om du vill skriva en recension för Samlaren, kontakta tim.berndtsson@littvet.uu.se.

Instruktioner för inlämning av manus

Om inget annat avtalas ska recensioner ha inkommit till recensionsredaktören senast den 1 september. Omfånget på recensioner är flexibelt, men absolut max är 30 000 tecken inklusive blanksteg. (De flesta recensioner ligger mellan 10 000–20 000 tecken.) Texten ska vara språkligt genomarbetad. Utkast kommer inte att beaktas. Recensioner kan inte innehålla rubriker eller underrubriker, ej heller fotnoter. Samlaren publicerar recensioner på svenska, engelska, norska och danska. Manuskript skickas i digital form (Word) till tim.berndtsson@littvet.uu.se.

Recensenter erhåller ett friexemplar av tidskriften. För att försäkra sig om ett friex bör författaren meddela redaktören om aktuell postadress.

Anvisningar om språk och formalia

Det följande är riktlinjer kring framställningen i artiklar och recensioner liksom information om de krav på standardisering som Samlaren ställer på ett manus. Även en viss språklig standardisering förekommer för att texterna ska anpassas till tidskriftens house style. Som regel bör de stavnings- och böjningsformer användas som förordas i SAOL.

Citat

Citat måste kunna motiveras utifrån framställningens argumentation. Citat med endast löst illustrerande syfte ska undvikas. Längre citat (mer än tre–fem rader) bryts ut som blockcitat, utan citattecken.

Uteslutningar

Uteslutningar markeras med klamrar: […]. I vissa fall kan det vara nödvändigt att visa att uteslutningen innefattar mer än en mening, använd då tankstreck: [– – –].

Kursiver

I texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter och filmer. Även namn på tidningar kursiveras, t.ex. Dagens Nyheter, Clarté, Månadsjournalen. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken.

Kursiveras ska också begrepp eller allmänna fraser på främmande språk.

Förkortningar

Förkortningar såsom bl.a., t.ex., o.s.v. skrivs ut i brödtext. Undantaget är etc., som ska förkortas också i brödtext. Se Svenska skrivregler för standard för förkortningar.

Förkortningen f. och ff. kan användas för sidhänvisningar (f. = plus en sida; ff. plus 2–5 sidor). I stället för ff. är dock en mera exakt sidangivelse att föredra: t.ex. s. 55–58 i stället för 55 ff. Notera mellanrummet mellan siffra och förkortning.

Datum

För datumangivelser i brödtext, använd följande form: 2 oktober 1902.

Titlar

Mellan huvudtitel och deltitel skrivs punkt och mellanslag: Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950 till 1968. Detta gäller också exempelvis titlar på engelska: Silence and Subject in Modern Literature. Spoken Violence , och tyska: Wortgewalt. Peter Weiss und die deutsche Sprache.

I titlar på engelska skrivs huvudord med versal: Black Riders. The Visible Language of Modernism. I titlar på franska skrivs huvudord inte med versal, med undantag för titlar som inleds med artikel, t.ex. La Comédie humaine. Detsamma gäller deltitlar.

Ytterligare skrivregler

Samlaren följer generellt Svenska skrivregler ifråga om ordformer, användning av olika skrivtecken etc. Här följer några av reglerna som bör följas i färdigställande av manuset.

  • Skriv alltid ut hela tal, inklusive årtal, t.ex. 1814–1823.
  • Tankstreck (den korta varianten: –), inte bindestreck (-), används när sidintervall eller periodangivelser ges: s. 35–40, 1793–1866.
  • Snedstreck ska användas för poesicitat i brödtext och mellanrum införas mellan snedstreck och diktrad: ”Barnet är snällt / och katten är snäll / och krukväxterna är döda”.
  • Enkla nummer skrivs ut i brödtext, som nio, femton och hundra. Mer exakta uppgifter skrivs med siffror: 9,5 %, år 2000, 794 varianter.
  • Vid genitiv undviks apostrof om det inte är nödvändigt för förståelsen: Jens Lapidus roman (ej Jens Lapidus’ roman), Anders bok, Caroline Haux avhandling, Karl Marx Kapitalet, Schweiz alper.