sls logo

Anvisningar för artikelförfattare

En förutsättning för publicering i Samlaren är att artikeln inte redan är publicerad av annan tidskrift eller av annat förlag. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans ska detta anges vid kontakt med redaktionen.

Samlaren utkommer med en volym om året, med utgivning i början av året. Det är en Open Access Journal som publiceras parallellt som pappers- och online-tidskrift. Var och en har rätt att utan kostnad läsa, ladda ned, kopiera, skriva ut, länka till och sprida det material som tidskriften innehåller, under förutsättning att källa och upphovsman anges. Den som skickar material till Samlaren anses ha medgett elektronisk lagring och publicering.

Samlaren är en refereegranskad tidskrift, vilket innebär att inkomna manus granskas av anonyma fackgranskare. Vid antagning av artiklar tillämpas double-blind-principen: givet att redaktören anser att den håller tillräckligt hög kvalitet för att bedömas sänds artikeln i anonymiserat skick till en sakkunnig granskare, och dennes identitet hålls likaledes dold för författaren. Om så önskas och om både författare och granskare godkänner saken, kan anonymiteten upphävas efter att en artikel accepterats för publicering.

Instruktioner för inlämning av manus

Inskickade bidrag behandlas löpande. För artiklar är sista inlämningsdag för det innevarande årets volym den 15 juni. Bidrag skickas i digital form (Word) till info@svelitt.se.

Manus ska följa de instruktioner som ges nedan. Författarnamnet ska inte framgå av själva texten, eftersom alla bidrag granskas anonymt av externa granskare.

Texten ska vara språkligt och formellt genomarbetad. Utkast och artikelförslag beaktas inte. Artiklar ska i regel inte omfatta mer än 80 000 tecken inklusive blanksteg, men även längre texter kan i undantagsfall antas. Recensioner får vara max 30 000 tecken långa. Accepterade språk är: svenska, norska, danska, engelska, franska och tyska.

Inför publiceringen ska författaren utöver brödtexten bifoga uppgifter om akademisk grad eller status (fil. dr, docent, etc.) samt institutionstillhörighet. Därutöver bör följande uppgifter läggas till på engelska:

  • Titel
  • Akademisk grad/anställning
  • Institutionstillhörighet
  • Abstract, högst 300 ord
  • 3–5 keywords

Huvudarbetet med textbearbetning pågår under hösten. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna. Författarna ansvarar för innehållet i sina artiklar. När texten föreligger i bruten version skickas den till författaren och går samtidigt till intern korrektur. Författaren har normalt en till två veckor på sig att kontrollera text och sättning – därefter betraktas den som godkänd av författaren.

Uppsatsförfattare erhåller ett friexemplar av tidskriften. För att försäkra sig om ett friex bör författaren meddela redaktören om aktuell postadress.

Anvisningar om språk och formalia

Det följande är riktlinjer kring framställningen i artiklar och recensioner liksom information om de krav på standardisering som Samlaren ställer på ett manus. Även en viss språklig standardisering förekommer för att texterna ska anpassas till tidskriftens house style. Som regel bör de stavnings- och böjningsformer användas som förordas i SAOL.

Rubriker och styckesindelning

Artiklar bör innehålla informativa underrubriker som hjälper läsaren att orientera sig i texten. En rubriknivå är att föredra. Undvik fler än två nivåer. Texten bör struktureras så att blankrader och avsnittsskiljande asterisker (*) kan undvikas.

Texten ska i möjligaste mån vara fri från onödiga formateringar. Använd tabben för indrag. Sätt en blankrad efter rubrik, utan indrag.

Citat

Citat måste kunna motiveras utifrån framställningens argumentation. Citat med endast löst illustrerande syfte ska undvikas. Längre citat (mer än tre–fem rader) bryts ut som blockcitat, utan citattecken. Källor bör citeras på originalspråk. Längre citat från främmande språk, som inte kan antas förstås av merparten av dagens läsare, bör översättas. Det kan även vara motiverat att översätta citat på franska och tyska.

Uteslutningar

Uteslutningar markeras med klamrar: […]. I vissa fall kan det vara nödvändigt att visa att uteslutningen innefattar mer än en mening, använd då tankstreck: [– – –].

Kursiver

I texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter och filmer. Även namn på tidningar kursiveras, t.ex. Dagens Nyheter, Clarté, Månadsjournalen. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken. Bibeln kursiveras inte. För deltitlar i Bibeln används inte citationstecken. Johannes uppenbarelse och Bondepraktikan kursiveras inte.

Kursiveras ska också begrepp eller allmänna fraser på främmande språk som t.ex. grekiska och latin; även fraser som inte är direkta citat ska kursiveras. T.ex. ”År 410 plundras Rom av visigoterna, vilket intensifierar Augustinus känsla av att han befinner sig i senectus mundi, världens ålderdom.” En tumregel är att ord från främmande språk som inte finns med i SAOL ska kursiveras.

Förkortningar

Förkortningar såsom bl.a., t.ex., o.s.v. skrivs ut i brödtext. Undantaget är etc., som ska förkortas också i brödtext. Se Svenska skrivregler för standard för förkortningar. I noter bör förkortningar användas för att hålla textmängden nere: jfr, s., ff. m.fl. Förkortningarna ska skrivas utan mellanslag, och detsamma gäller exempelvis för förnamnsinitialer, t.ex. T.S. Eliot.

Förkortningen f. och ff. kan användas för sidhänvisningar (f. = plus en sida; ff. plus 2–5 sidor). I stället för ff. är dock en mera exakt sidangivelse att föredra: t.ex. s. 55–58 i stället för 55 ff. Notera mellanrummet mellan siffra och förkortning.

Datum

För datumangivelser i brödtext, använd följande form: 2 oktober 1902. För datumangivelser i fotnotstext skriv: 2/10 1902 eller, i källreferenser: 2.10.1902. Se exempel nedan.

Titlar

Mellan huvudtitel och deltitel skrivs punkt och mellanslag: Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950 till 1968. Detta gäller också exempelvis titlar på engelska: Silence and Subject in Modern Literature. Spoken Violence , och tyska: Wortgewalt. Peter Weiss und die deutsche Sprache.

I titlar på engelska skrivs huvudord med versal: Black Riders. The Visible Language of Modernism. I titlar på franska skrivs huvudord inte med versal, med undantag för titlar som inleds med artikel, t.ex. La Comédie humaine. Detsamma gäller deltitlar.

Ytterligare skrivregler

Samlaren följer generellt Svenska skrivregler ifråga om ordformer, användning av olika skrivtecken etc. Här följer några av reglerna som bör följas i färdigställande av manuset.

  • Skriv alltid ut hela tal, inklusive årtal, t.ex. 1814–1823.
  • Tankstreck (den korta varianten: –), inte bindestreck (-), används när sidintervall eller periodangivelser ges: s. 35–40, 1793–1866.
  • Snedstreck ska användas för poesicitat i brödtext och mellanrum införas mellan snedstreck och diktrad: ”Barnet är snällt / och katten är snäll / och krukväxterna är döda”.
  • Enkla nummer skrivs ut i brödtext, som nio, femton och hundra. Mer exakta uppgifter skrivs med siffror: 9,5 %, år 2000, 794 varianter.
  • Vid genitiv undviks apostrof om det inte är nödvändigt för förståelsen: Jens Lapidus roman (ej Jens Lapidus’ roman), Anders bok, Caroline Haux avhandling, Karl Marx Kapitalet, Schweiz alper.

Noter och referenser

Samlaren tillämpar en modifierad form av Oxfordsystemet för referenser. Noterna ska samlas i slutet av uppsatsen (=slutnoter) och vara utformade så att separat litteraturförteckning inte behövs. Vid första referensen till en källa anges hela källan i noten. För upprepade hänvisningar till samma källa används därefter en förkortad hänvisning i noten. Undvik mer än en not per mening. Notsiffran bör placeras efter punkt eller i undantagsfall efter ett annat skiljetecken i meningen.

Referenser i brödtexten: Vid upprepade referenser till samma verk kan sidhänvisningar göras direkt efter citat inom parentes: (35). Om flera verk behöver skiljas åt: (Hemsöborna 35).

För digitala referenser, var uppmärksam på att det ställs samma krav på hänvisningen som för en referens till en bok eller artikel. Ange gärna URL, men undvik alltför långa adresser. Hämtningsdatum måste anges (se exempel nedan).

Exempel

Första gången en hänvisning förekommer så utformas den enligt följande modell (för hänvisning till böcker):

1 Magnus Ullén, Bara för dig. Pornografi, konsumtion, berättande, Stockholm 2009, s. 86–88.

Vid upprepade hänvisningar till samma källa:

2 Ullén 2009, s. 90.

Artikel i tidskrift (observera att volym-/årgångsnumret för enkelhetens skull har tagits bort i två av fallen):

3 Ruth Amossy, ”Introduction to the Study of Doxa”, Poetics Today, 23, 2002:3, s. 369–394.
4 Nils Ekedahl, ”Dygdeval och apoteos. Stiernhielms Hercules som dikt och drama”, Samlaren 2000, s. 5–32, här: s. 11.
5 Beata Agrell, ”Didaktik utan tendens. Boccaccios falk och Per Hallströms novell ’Falken’”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2013:2, s. 19–27, citat s. 20.

Artikel i antologi:

6 Wolfgang Karrer, ”Titles and Mottoes as Intertextual Devices”, i Intertextuality, red. Heinrich F. Plett, Berlin 1991, s. 122 ff.

Bok som ingår i en serie:

7 Marie-Louise Svane, ”Romantisk spontanisme. Dansk romantik som litteraturhistorie og kulturarv”, i Ett möte. Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog (Centrum för Danmarksstudier 20), red. Gunilla Hermansson & Mads Nygaard Folkmann, Göteborg 2008.

Verk som ingår i en textkritisk utgåva:

8 C.J.L. Almqvist, Samlade Verk, del 4 (Amorina 1822), utg. Bertil Romberg, Stockholm 2002.
9 Bertil Romberg, ”Inledning”, i C.J.L. Almqvist, Samlade Verk, del 4, utg. Bertil Romberg, Stockholm 2002, s. VII–XXV.

Otryckt material

10 Brev från Vilhem Carlheim-Gyllensköld till August Strindberg 2.10.1902, G. 362 (Brev till August Strindberg), Kungliga biblioteket, Stockholm.

Fortsatta hänvisningar görs enligt följande:

11 Brev från Carlheim-Gyllensköld till Strindberg 2.10.1902.

Artikel i dagstidning:

12 Marianne Söderberg, ”Med visshet om ämnets bedräglighet”, Norrbottens-Kuriren 4.10.2010.

Digitalt utgivna källor:

13 Lotta Lotass, ”Teknikens drömvärldar: från framtid till förflutenhet”, Litteraturbanken, http://litteraturbanken.se/#!/presentationer/vandringar/VandringLotass.html (29.1.2015).

Fortsatta hänvisningar till digitala källor:

14 Lotass, ”Teknikens drömvärldar: från framtid till förflutenhet”.