sls logo

Aktuellt

Samlaren 2022

Årets nummer av Samlaren finns nu tillgänglig på Svenska litteratursällskapets hemsida.

Samlaren 2022 har temat ”Litterär översättning” och innehåller nio artiklar samt recensioner av tolv doktorsavhandlingar och 14 andra aktuella litteraturvetenskapliga verk. Ur innehållet:

Artiklar

  • Viking Peterson undersöker hur moderna svenska litteraturhistorier förhåller sig till debatten om litteraturhistorieskrivningens (o)möjlighet.
  • Anders Ohlsson ifrågasätter uppdelningen av Hjalmar Gullbergs författarskap i en religiös och en modernistisk period genom en läsning av Andliga övningar (1932).
  • Eva Lilja undersöker hur fallande rytmer fungerar i fri vers genom en analys av Ingemar Gustafsons dikt ”Den som blundar går runt solen” (1956).
  • Joni Wallin Lämsä studerar det ställföreträdande vittnandet i Göran Rosenbergs Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (2012).

Tema: Litterär översättning

  • Elin Svahn undersöker fenomenet uteblivna nyöversättningar genom exemplen Sven Stolpe, Nils Holmberg och Lily Vallquist.
  • Malin Podlevskikh Carlström kartlägger utgivningen och den paratextuella inramningen av svensk kriminallitteratur i Sovjetunionen.
  • Claes Wahlin visar hur Lars Forssell använde sina översättningar av Ezra Pound för att påverka den samtida svenska poesin.
  • Lars Liljegren undersöker hur svenska översättare hanterar ”n-ordet” vid översättningen av Mark Twains Huckleberry Finn (1884).

Miscellanea

  • Jonathan Morén går igenom de svenska Tusen och en natt-översättningarnas problematiska förhållande till sin källtext.

Den som hellre läser Samlaren i tryckt form kan med fördel bli medlem Svenska litteratursällskapet och då få den direkt hem i brevlådan.

Call for Articles – Samlaren 2023

Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur är Sveriges äldsta tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning. Tidskriften ges ut av Svenska Litteratursällskapet och utkommer som årsbok, dels tryckt, dels digitalt som Open Access Journal på sällskapets hemsida.

Samlaren välkomnar nu bidrag till årets nummer. Samlaren strävar efter att vara en bred mötesplats för forskning om svensk och nordisk litteratur och kvalificerade bidrag om alla ämnen inom detta område tas under övervägande.

I år planeras tidskriften dessutom ha en särskild avdelning med temat ”Arbetarlitteratur”. Samlaren välkomnar därför i år särskilt bidrag som i bred mening kan rymmas under denna rubrik. Det kan handla om arbetarlitteratur förr eller idag, om arbete och klass, om proletariatet eller prekariatet, och mer generellt om om litteratur om arbetare, av arbetare eller för arbetare.

Bidrag till årets nummer skickas till info@svelitt.se senast den 15 juni 2023.

En förutsättning för publicering i Samlaren är att artikeln inte redan är publicerad av annan tidskrift eller av annat förlag. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans ska detta anges vid kontakt med redaktionen. Samlaren tillämpar dubbelblind refereegranskning, vilket innebär att inkomna manus granskas av anonyma fackgranskare. Författarna ansvarar för innehållet i sina artiklar.

Artiklar ska i regel inte omfatta mer än 80 000 tecken inklusive blanksteg, men även längre texter kan undantagsvis accepteras. Texten ska vara språkligt och formellt genomarbetad. Utkast och artikelförslag kommer inte att beaktas. Artikeln ska innehålla en engelsk summary på högst 300 ord. Summaryn ska avslutas med 3–5 engelska keywords. Artiklarna kan vara författade på något av de skandinaviska språken alternativt på engelska, franska eller tyska.

För ytterligare information om utformning av artiklar, se anvisningar. Vid frågor, kontakta redaktör Ingeborg Löfgren på info@svelitt.se.